Posts

Престанак радног односа за вријеме трудноће и послије порођаја

Image
Нема љепше вијести, него када сазнате да сте у другом стање, с једне стране, док постоји бојазн шта и како даље, с друге стране.
         Заштита материнства је једно од најосјетљивијих подручија на којима почивају темељи сваког друштва.  Заштита жена за вријеме трудноће и послије порођаја потврђена је униврзалним међународним стандардима, због штетних посљедица које ризик од отказа може имати на здравље трудница и породиља. Они што је најбитније у друштву попут нашег јесте да се посвети посебна пажња овој категорији и да се подстакне наталитете, кроз спречавање отказа (абортус како би се сачувало запослење).           Планирање породице често се одлаже због страха од губитка посла, иако Закон о раду [1] декларативно подржава материнство, послодавци ове одредбе најчешће крше.           Закон прописује да се уговор о раду  по правилу закључује на неодређено вријеме, а изузетно и на одређено[2]. Ова могућност да се уговор о раду закључи на  неодређено или одређено вријеме доводи до разл…

Извршење на покретним стварима

Image
Свакодневно постајемо свједоци, али и директни учесници извршења на покретним стварима које су у својини извршеника, а спроводи се ради намирења новчаног потраживања тражиоца извршења. Због обимности указаћемо само на покретање извршења и изузимање од извршења, што је и најбитније за извршеника. Извршење на покретним стварима се спроводи предузимањем одређених радњи у поступку извршења које имају за циљ да се покретне ствари заплијене, одузму од извршеника и продајуу циљу уновчења да би се из суме остварене њиховом продајом немирило извршно потраживање тражиоца извршења. Тражилац извршења подноси приједлог за извршење стварно и мјесно надлежном суду за спровођење извршења. Мјесно надлежансуд на чијем подручју се налазе покретне ствари извршеника, као и у случају када се извршење покреће по службеној дужности.[1] Овдје постоји разлика у поступку спровођења извршења зависно од тога да ли је тражиоцу извршења познато гдје се налазе ствари које треба да буду предмет извршења. У случају да …

Право радника на годишњи одмор

Image
Нови Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 01/16) ступио је  на снагу 01. јануара 2016. године, међутим још постоје недоумице у погледу права радника на коришћење годишњег одмора. Законом је прописано  да радник који први пут заснива радни однос или има прекид радног односа дужи од  30 радних  дана,  стиче право на коришћење годишњег одмора послије шест мјесеци непрекидног рада код послодавца. До навршених шест мјесеци рада, радник остварује по један дан одмора за сваки мјесец проведен на раду, као и у случају ако у календарској години није стекао право на годишњи одмор због прекида. Закон о раду је усклађен са европским повељама које радницима осигуравају најмање четири седмице плаћеног годишњег одмора, с тим да су дани годишњег одмора изражени у радним данима (20 радних дана) ради практичније примјене. Радник који ради ради код послодавца дуже од шест мјесеци, оставрује почетно право на годишњи одмор у трајању од 20 радних дана. Број дана годишњег одмора увећава се з…

Предуговор и уговор о купопродаји непокретности

Image
Уговор је сагласност воља двију или више уговорних страна. Према одредби члана 26. Закона о облигационим односима Републике Српске (у даљем тексту: ЗОО) уговор је закључен кад су се уговорне стране сагласиле о битним састојцима уговора. За настанак и правна дејства уговора неопходно је испуњење одређених услова који се тичу способности уговарања, сагласности воља, предмета и основа, али често и форме уговора. Зависно од озбиљности уговора и уговарача, сам процес уговарања се може састојати из неколико фаза: преговори, предуговор и на крају закључење уговора. Иако све ове фазе нису обавезне, код неких уговора, као што је, на пример, уговор о купопродаји непокретности, у пракси се за њима усталила потреба.
ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ УГОВАРАЊА
Фаза I – Преговори.  Уговори се могу закључити једноставним сусретом понуде и тражње, међутим за неке уговоре потребно је предходно преговарање да се уреде уговорни односи. Што се самих преговора тиче, они не представљају већи проблем у пракси, с обзиром да се …

Право грађења

Image
Један од најважнијих института у стварном праву Републике Српске, јесте право грађења. Од када је успостављено приватно власништво на грађевинском земљишту постоји потреба грађења властите зграде на туђeм земљишту. Познато је да су данас трошкови изградње грађевина по тржишним цијенама веома високи и да је таква градња за многе готово недоступна. Право грађења је једно од средстава за стимулисање јефтиније градње. Оснивањем права градње носилац тог права стиче парцелу за изградњу, без њене куповине. Овдје је посебно битно да се право грђења може оптертити заложним правом, што даје носиоцу права и могућност прибављања кредита за изградњу потребне зграде. Носиоцу праве омогућава се не само јефтинијa и доступнијa изградња, него и кредитирање туђим средствима, а све ово снижава трошкове изградње и чини је прихватљивом ширем кругу лица. Исто тако циљ оснивања права грађења је да омогући економичније и рационалније кориштење земљишта. Власници земљишта често немајудовољно средстава за изград…