Posts

Уговор о доживотном издржавању

Image
Уговор о доживотном издржавању је све чашћи начин стицања имовине. Путем овог уговора давалац идржавања најчешће добија стан или кућу, на коју након закључења уговора законски насљедници немају право. Иако ови насљедници често покрећу тужбу којом оспоравају ваљаност ових уговора, на суду их је скоро немогуће оборити. У наставку текста видјећемо шта је уговор о доживотном издржавању, форму закључења, битне састојке, раскид уговора и друге елементе. Уговор о доживотном издржавању је двострано обавезан угвор у коме се једна страна (прималац издржавања) обавезује да пренесе на даваоца издржавања власништво на одређеним стварима или којим другим правима, док је најчешћа обавеза даваоца издржавања да примаоца издржавања издржава и брине о њему до краја живота његовог живота и да га послоје смрти сахрани.[1] Обавезе даваоца издржавања стране одређују у складу са анатомијом воље. Издржавање, према склопљеном уговору, најчешће подразумијева осигуравање старије особе храном, лијековима, обућом и …

Одговорност радника за утврђени мањак

Image
Једно од најчешћи кршења радничких права јесте када послодавац своје потраживање које произилази из утврђеног мањка незаконито обустави од плате или накнаде плате. Законом о раду[1] и Законом о облигационим односима[2] прописана је одговорност радник за штету проузрокавану послодавцу, како материјалну тако и нематеријалну, чија кривица мора бити утврђена. Законо раду прописује да „Радник који на раду или у вези са радом намјерно или из крајње непажње причини материјалну штету послодавцу дужан је да ту штету накнади. Ако штету проузрокује више радника, сваки од њих одговара за дио штете коју је проузроковао, а ако се не може утврдити дио штете коју је проузроковао сваки поједини радник, сматра се да су сви подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким дијеловима. Ако је више радника проузроковало штету кривичним дјелом, за штету одговарају солидарно.“[3] Да би послодавац намирио мањак који је утврдила пописна комисија формирана одлуком послодавца, он мора доказати да је радник намјер…

Престанак радног односа за вријеме трудноће и послије порођаја

Image
Нема љепше вијести, него када сазнате да сте у другом стање, с једне стране, док постоји бојазн шта и како даље, с друге стране.
         Заштита материнства је једно од најосјетљивијих подручија на којима почивају темељи сваког друштва.  Заштита жена за вријеме трудноће и послије порођаја потврђена је униврзалним међународним стандардима, због штетних посљедица које ризик од отказа може имати на здравље трудница и породиља. Они што је најбитније у друштву попут нашег јесте да се посвети посебна пажња овој категорији и да се подстакне наталитете, кроз спречавање отказа (абортус како би се сачувало запослење).           Планирање породице често се одлаже због страха од губитка посла, иако Закон о раду [1] декларативно подржава материнство, послодавци ове одредбе најчешће крше.           Закон прописује да се уговор о раду  по правилу закључује на неодређено вријеме, а изузетно и на одређено[2]. Ова могућност да се уговор о раду закључи на  неодређено или одређено вријеме доводи до разл…

Извршење на покретним стварима

Image
Свакодневно постајемо свједоци, али и директни учесници извршења на покретним стварима које су у својини извршеника, а спроводи се ради намирења новчаног потраживања тражиоца извршења. Због обимности указаћемо само на покретање извршења и изузимање од извршења, што је и најбитније за извршеника. Извршење на покретним стварима се спроводи предузимањем одређених радњи у поступку извршења које имају за циљ да се покретне ствари заплијене, одузму од извршеника и продајуу циљу уновчења да би се из суме остварене њиховом продајом немирило извршно потраживање тражиоца извршења. Тражилац извршења подноси приједлог за извршење стварно и мјесно надлежном суду за спровођење извршења. Мјесно надлежансуд на чијем подручју се налазе покретне ствари извршеника, као и у случају када се извршење покреће по службеној дужности.[1] Овдје постоји разлика у поступку спровођења извршења зависно од тога да ли је тражиоцу извршења познато гдје се налазе ствари које треба да буду предмет извршења. У случају да …